RE-ACTUALITZAT ¿Toponímia o Estultícia?: “Es Canvi de Nom des Carrers, la Nanda, el Gabriel, i es Colosal Negoci”

 

 

 

 

S’ACTUALITZACIÓ consisteix en una notícia del 22-7-10, i en s’afegitó d’un PRÓLEG ben interessant que remet a altres autors crítics que han analitzat sa temàtica d’aquest article. Sa noticia del 22-7 la trobareu a continuació de s’article original

PROLEG:

 1er.-He de donar ses gràcies a n’en Tomàs Ribot (Licenciat en Dret i Administrador de “Regne de Malorca”) per haver-me comunicat, fa un parell de díes, lo referent a ses novetats esmentades. A més, veig que ha publicat a n’es seu Blog sa seva opinió sobre aquest episodi carpetovetònic:

http://regnedemallorca.blogspot.com/2010/07/que-sera-de-na-nanda-pobreta.html#comment-form

 2on-Entre ets analistes que m’inspiren especiàl confiànça (estavem comdenats a coneixer-mos i a avenir-mos) figuren quatre que voldría anomenar (comtant es ja esmentat Tomàs Ribot -i n’hi ha molt més, peró aixó se fería massa llarg-). No vos remet a n’es clàssics, històrics, Drs en Dret, Història, etc, Periodistes o diversos Catedràtics que han parlat sobre es tema. Tots els conexeim i els respectam. Són tot un exemple i segueixen al peu des canó.

Per aquest motiu voldría donar-vos uns excel·lents exemples (referències) que reflexen sa realitat sociolingüística actual (una nova situació que no compta amb precedents), una generació absolutament renuent a sa dictadura des comissariat lingüístic llogat, comprat o ideológic-acrítica feel a s’IEC i sa Generalitat de Catalunya. Se tracta d’aquells joves que ja varen educar-se dins sa dinàmica educacional filocatalanista i que ara, anys després, ja llicenciats en diverses especialitats i amb un rodatge important, han aconseguit deixar nues i orfes ses úniques premises filo i pancatalanistes.

Dites premises (no les he volgudes qüalificar com a “arguments”) representen claríssim exemple de ses clàssiques fal·lacies lógiques (en casi tots es nivells): casos “non sequitur”, casos d’ilògiques inferències “inductives” i sobretot, casos d’ “irrelevancia”, a destacar ses conegudes figures “ad verecundiam”, “Ad balacum”, “Ad Ignoratia”, etc, essent especiàlment lamentable aquella que, a més de ilógica, entranya mala fe i retracta éticament com a persona a quell que empra s’argument anomenat “Ad hominem”).

Sa “nova generació” argumenta racionalment sense apel·lar a ideologíes, destrueix s’argument credencialista des catalanisme perqué son universitaris (ja no poden dir “aixó són coses de vells, de gent que no ha estodiat, si no has estodiat, no pots opinar), cap d’ells es “reo in dubio” d’haver estat precondicionat, perquè sense excepció coneguda, tots vàrem sortir de s’escola (m’incloesc perquè és també es meu càs) catalanitzats i fent sa contraria a n’es nostros majors (com a la Xina Popular, mos deien que en aquestes matèries desconfiàsim des majors, que eren essers carregats de prejudicis probablement incapaços d’assimilar ses noves teories lingüístiques), i entre d’altres, perqué essent encara joves, ja duim hores de vol a bastament. Aixó si, aquell ferest “estàndar” barceloní mos va ajudar molt per escriure com escrivim, un balear (lingüísticament se denomina així: ja ho feien es romans i inclús l’anomenen així es dialectologistes des politzat IEC) sense ses estridències i manca de rigor caracteritzada per un pseudogonellisme que incorr en prejudicis anticatalanistes, negacionistes, revisionistes, o en sa pèsima estratègia de donar arguments a n’es pancatalanistes pes fet de defensar un ben coriós “Baléà” expressant-se el 90% de ses ocasions en castellà. Aquest grupuscle irrelevant ha tengut es màxim exponent en ets “Acadèmichs Baléàs”, que ho són en virtut d’haver creat una Associació amb es nom d’“Acadèmi”, i des d’aquesta plataforma haver-se autoproclamats “Acadèmichs” o experts “Filològichs” i en “Històri”.

Sa nova generació te dues ventatges més. No se defineix com anti-catalanista: simplement vindica sa dignitat de sa personalitat privativa balear, amb lo cual es no-catalanista, al temps que expressa aquestes idees en sa llengo que defènsa, dins d’un contexte cultural global a n’es qual sa llengo és només una de ses seves principals inquietuts. D’aquests Senyors, destacaré amb la venia, a aquells que ja han opinat (o ja opinàren en el passat) sobre es tema que ocupa aquest article: Ja he esmentat a n’en Tomàs Ribot. He trobat articles (nous i antics) en es Blogs o puestos Webs de: Mateu Cañellas (licenciat en Dret, autor de s’interssant llibre “Sa Pàtria Mallorquina” -des qual prepara sa segona part-), Daniel Terrasa (Llicenciat en Història, periodista i administrador, entre d’altres, des domini “Paisse en mallorquí”) i d’en Xesc Artigues (“Es Dit dins s’Actualitat”), una jove promesa que borda es seus articles, despert, cult, amb una gran involucració cívica, llicenciat en Dret i especialitzat en politología:

http://sapatriamallorquina.blogspot.com/2009/10/fins-on-arribara-es-temporal.html

http://paisse2.balearweb.net/

(Destacar es dos darrers articles: “Deixi’s normalitzar, collons!”, o es més recent “Quatre Moixos: o quatre gats?”)

http://xescartigues.blogspot.com/2009/04/un-exemple-grafic-de-normalitzacio.html

 

(Article de principis de Juriol de 2010):

Per tots aquells que vos heu demanat es perquè des canvi de nom de moltíssims de carrers, pentura, si pasau endevant, trobareu qualque informació”

Es Canvi de Nom des Carrers, la Nanda, el Gabriel, i es Colosal Negoci:

PERO, ¿QUÍ ÉS AQUESTA NANDA.CAT?  Na Fernanda Maria Ramon Tous, coneguda com a Nanda Ramon, és una política des Partit Socialista de Mallorca (PSM). S’anomenat PSM, el , va cel·lebrar es seu vinté anniversari amb s’eslogan: “20 Anys fent feina per Catalunya”. A ses elecions nacionals del 2004 na Fernanda María va encapçalar sa candidatura conjunta “Progressistes per les Illes Balears” (coalició pentapartita composta per “Esquerra Republicana de Catalunya”, es “PSM”, “Entesa Nacionalista”, “Esquerra Unida” i “Els Verds”) al Congrés des Diputats, essent incapaç d’aconseguir es vots necessàris per s’escó. Es seus mérits (?) passats li han valgut ser Regidora de Cultura a s’actual Ajuntament de Ciutat. I és que a rel des fracàs de dita Candidatura “Progresista”, pensada per fer front a sa previsible majoria absoluta des partit més votat per Balears al 2007, i provinent d’un Govern de s’anterior legislatura autodenominat “Pacte de Progrés”, va decidir disoldrer-se per passar a formar es denominat “Bloc per Mallorca”, un baratament nominal que integrava -tot i entrar a un multipacte per Governar, s’ha anat desintegrant- exàctament a ses mateixes formacions polítiques. Es naixement d’aquest Bloc neix amb s’acord de coalició firmat per quatre des partits de s’anterior nomenclatura (el 17 de Novembre de 2006, cara a ses inminents eleccions) i a n’es qual s’afegeix 3 mesos després es partit “Esquerra Republicana de Catalunya”. De manera que tenim lo mateix que abans, peró amb un nom “Bloc”, que inspira solidessa, i que se revetlarà amb poc temps com a molt fràgil. Fernanda Maria Ramon Tous, no va representar cap càrrec d’importància dins es Bloc: Es Candidat a sa Presidència des Govern fou en Biel Barceló. Es cap de llista per Cort fou n’Eberhard Grosske, i sa candidata al Consell de Mallorca fou na Joana Mascaró. A ses eleccions d’aquell 2007, haguent aconseguit gairebé un 48% des sufragi, a sa recentment comdenada per sa Justicia María Antonia Munar (“Unió Mallorquina”), amb un 5% des vots, no li basta amb un pacte amb es PSIB de n’Antich, de tal manera que ha d’acceptar a dit “Bloc” per crear una macrocoalició, donant pàs a un Govern conformat al manco per 7 partits polítics. Com a dada, ERC (propera a s’ideologia de na Fernanda Maria) a ses darreres eleccións d’on podem extraure dades, representava un 0’05 % de s’electorat: en virtut d’aquesta proporció democràtica, ERC aconsegueix un conseller. A resultes d’aquell pacte de Govern “Exapartit” (o segón “Pacte de Progrés”), tots es càrregs institucionals són pes socialistes (Antich com a President des Govern, Francina Armengol com a Presidenta des Consell Insular, i n’Aina Calvo com batlesa de Ciutat).

Tot d’una en començar es seu mandat, ses diferències entre s’enfilada de partits integrants se fan paleses i ses acusacions mútues entre tots aquests partits no tenen aturall. S’acaba desintegrant tant es Govern com es Bloc. ERC és sa primera en abandonar (o ser engegada), s’escandol d’UM (amb tota sa seva cúpula directiva imputada en delictes de corrupció -mai s’havia vist cosa semblant a Balears-), ha d’abandonar. Dins d’un partit des d’es Bloc també se dona una escissió -sa d’Esquerra Unida-. I així fins ara. A na Fernanda Maria (nanda.Cat), que empra un blog personal i interessat en es qual pregona ses seves virtuts i juga amb s’antonimia de ses paraules “Blog i Bloc”, li donen plaça de Regidora de Cultura a Cort (es Bloc havía obtés un 9% des vots des palmesans), a on, entre d’altres, du a terme una aberrant normatitivització lingüística molt impopular i molt sospitosa d’entrar en greu conflicte amb s’article 35 de s’Estatut d’Autonomía, amb es suport d’es professor en filologia catalana Don Gabriel Bibiloni(també amb un blog.CAT). S’ha d’afegir que coincidint amb sa desintegració de sa coalició que conforma es Govern, es Partit més votat de Balears, celebra un congrés universal per triar a n’es seu nou President: Guanya en Bauzà, que asumeix a darrera hora una gran part de ses propostes de s’altre candidat, en Delgado Truyols. En Bauzà publica per primera vegada en tota s’història de dit partit, un programa per presentar ses seves idees en un Balear estàndard, emprant sense complexes s’article salat i compromentent-se a defensar s’identitat privativa de Balears. No obstant, s’equip d’en Bauzà compta amb es “popular” manco “popular”, un tal Rotger, impulsor des “punt.CAT” i absolutament refractàri a ses promeses des nou cap de s’oposició.

 

 Idó resulta que “La Nanda” és na FERNANDA MARIA (“la de toda la vida”), amiga de Gaby Bibilony.CAT. ¿I en Bibibiloni, qui és?

 

 Una petita mostra de Reaccions:

S’OFENSIVA FINAL JA HA COMENÇAT: DEU MOS GUARD

Regne de Mallorca (Tomàs Ribot) el 26 Juliol de 2009

S’ofensiva final des catalanisme va començar ja fa aproximadament un mes i mig: segons es blog de sa regidora de Cultura de s’Ajuntament de Palma (http://www.nanda.cat/post/50693), dia 8 de Mag diu literalment que “Avui s’han decretat 141 noms nous per al carrers de Palma. Alguns són denominacions per a vies noves (19), d’altres són traduccions al català o subsanació d’errors (54) i 68 corresponen a canvis de noms imposats pel franquisme.” S’ofensiva final des catalanisme contra Mallorca ha començat i ningú se n’ha temut, ha començat de forma sigilosa, com quand en Conrado se’n va anar un fi de setmana a Menorca per decidir es nom de sa llengo, o com quand varen canviar es noms de topònims antics, com de Lluch a Lluc o de Lluchmajor a Llucmajor, o de Mahó a Maó (quand tots sabem que sa “h” de Mahó ve perquè ès un derivat de “Magonna”, i de “Magón”, un dets integrants de sa família cartaginesa més important de tota sa història) i així molts noms més. Es noms que han patit sa catalanització són aquells que encara duien s’article salat tan nostro que es catalanistes duen anys intentant fer desaparèixer per uniformar sa llengo i així conseguir que qualque dia no en quedi cap pista enlloc d’aquest article que tan els molesta i fa nosa. Per exemple, na “Fernanda” (com ès que no ha catalanitzat-normalitzat es seu nom??), mos senyala qualcuns d’aquests canvis. Amb s’excusa de sa memòria històrica, han aprofitat per llevar d’enmig s’article salat. Vos pos uns exemples: “Carrer de s’aigo dolça”: carrer de l’aigua dolça; “Carrer de s’Aranjassa”: carrer de l’Aranjassa; “Passeig des Born”: passeig del Born; “Passeig del Born des Molinar”: passeig del Born del Molinar; “Carrer d’en Morey”: carrer d’en Morei; “Carrer del Puig de sa Talaia”: carrer del Puig de la Talaia; “Carrer de ses Salines”: carrer de les Salines; i més que no indicaré perquè n’hi ha més i no me vull extendre més. Anau an es blog de na “Fernanda” (??) i ho lletgiu. Diu que han fet ses modificacions per:

1.- denominar vies noves – no té justificació perquè no són vies noves. 2.- canvis de noms imposats pes franquisme – no hi ha res de franquista dins es noms d’es Born o s’Aranjassa. 3.- traduccions al Català o subsanació d’errors – com?? O resulta que no ès Català s’article salat? Llavonces s’IEC de què va? O va errat? Quin error hi ha en escriure “Es Born”? A quin idioma tradueixen “Es Born”? Aaaah, ara ho entenc, resulta que na “Fernanda” (??) acaba de descubrir que es Mallorquí ès un idioma diferent des “Català”, i resulta que som noltros es gonelles es secessionistes?!?!?!?! Emperò si ho ès ella!!!! Ella diu que han fet traduccions “al Català”, ho reconeix ella dins es seu blog, per tant, tradueixen de Mallorquí a Català, per tant, deu esser que són llengos diferents, no? No crec que sia subsanació d’errors, perquè es mallorquins que varen escriure “es” per “el” o “s'” per “l'” o eren beneits o no entenien sa diferència entre sa lletra “s” i sa lletra “l”, o devia esser que escrivien allò que havien après a ses gramàtiques que recollien s’article salat com oficial i culte sense cap problema, de forma natural??. Com se pot tenir tanta barra, cara dura, collons, etc de fer aquests canvis? Si està clar perquè serveixen partits com es Bloc o es PSM: per catalanitzar purament i per, definitivament, acabar amb ses restes de Mallorquí escrit (ja no dic es parlat) que queden arreu de s’illa. Enhorabona, com deia en John Connor, “el día del juicio final ha empezado”. I es mallorquins, què en feim? Res, es nostros culs seuen a sa cadira i contemplen sense fer res de res, tanmateix… Tanmateix, tanmateix.

Tomàs Ribot 

http://regnedemallorca.blogspot.com/search?updated-max=2009-07-12T13%3A42%3A00%2B02%3A00&max-results=20

S’INDIGNACIÓ MALLORQUINA Awesome Blog. 27 Juliol 2009

“Sa regidora nazionalista Nanda Ramón, de sa mà des Consell de Toponímia de s’UIB i emprant com a justificació sa penosa Llei de Normalització Lingüística, ha promogut una campanya par substituïr tots es lletreros d’aquells carrers es qual nom incloguessin es nostro estimat article salat. D’aquesta manera, ja que per sa regidora pesemera “existíen diversos noms de carrers que incloíen “errors ortogràfics”, avui podém trobar 45 carrers amb s’article baratat… Aquesta “identicída”, amb es suport dets insignificants pero “torracollons” grupuscles catalanistes, pretén atemptar contra un dets elements lingüístics més característics de ses Balears. Pero aixó no és lo pitjor: Lo més greu és que aquesta filla de Carod compta amb es suport absolut de Cort i es cabdil de tot s’assumpte… M’afegesc a sa protesta des grups cívics que han formalitzat una queixa a sa qual denuncíen sa mala intenció per part de ses Institucions illenques que substitueixen sa nostra identitat balear per sa catalana, a través de canvis toponómics, en ses costums, etc, amb s’objetiu de fer possible aquella utopía impossible i nazionalista coneguda amb es nom de Paissos Catalans. Senyors catalanistes… ¡¡No me toquin es topónims!!”

«Noltros xerram es MALLORQUÍ, no es Català imposat»

(aquest és es nom d’un puesto web. No veim sa fetxa de quan se va fer aquest comentàri, firmat per una tal Rosalia Coll):

“S’aigo Dolça” barata es seu nom. Sa causa per “normalitzar” a n’es subnormals mallorquins, ara se dirà “L’aigua dolça”, i “ES Born”, a on anavan a festetjar es nostros pares, passa a ser “EL Born”, i “S’Aranjassa”, “L’Aranjassa”. Bye bye indiosincràsia mallorquina. A prendre pes sac, com sempre….” (Rosalía Coll)

 

Jo crec que vivíem millor sense tant Comissariat, Obserervadors d’Observatori (que no de Conservatori, perquè aquests no conserven res), amb ses nostres greus errades a sa rotulació des carrers, amb aquells vergonyosos articles salats i amb sa nostra ignorància. Pero gràcies a Deu, tenim na Nanda, s’Exapartit, en Bibiloni i tot s’equipo (un vertader “Dream Team”).

Pareix esser que a Menorca també ho pensen així:

“(…) Avui se dona un procés de substitució des menorquí, amb ses seves expressions i modismes propis, per un català stàndard. En certa manera, hi ha un procés homogeneïtzador de sa llegua catalana que està laminant es dialèctes o llengos: en es nostro cas, es menorquí. En aquest procés hi estan influïnt de forma molt decissiva sa televisió i, especialment, s’educació (…)”. Antoni Camps Casasnovas(Ciutadella).Periodista i Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials.

“(…) Si desitges per Menorca una edudació (…) a on no desaparésquin ses característiques des Menorquí… Vota Ciutadans deMenorca”.Tim Quevedo, Ciutadans de Menorca – Partit de sa Ciutadanía (Mahó). Aspirant a Senador per s’illa de Menorca.

“(…) Noltros no som El Ripollés… S’està posant en perill es menorquí… el volen substituïr pes català stàndard, i açó no ho volem…”.Joan Josep Gomila Iniciativa Cívica Mahonesa

MES ESCÀNDOLS: ACTUALITZACIÓ DE DIJOUS 22 DE JURIOL DE 2010:

i AÍXÓ QUE MOS DONAVA LLIÇONS D’AUSTERITAT, COM S’ESTALVI DE SA BENZINA:

 

Curiós. No conec cap ecoló que no tengui cotxo

 

 

~ por Admin en 2 junio 2013.

14 comentarios to “RE-ACTUALITZAT ¿Toponímia o Estultícia?: “Es Canvi de Nom des Carrers, la Nanda, el Gabriel, i es Colosal Negoci””

 1. Collons, s’informació és molt sucosa. He mirat en ets enllaços de na Nanda i d’en Bibiloni i tot lo que dius és cert: Peró com son tant beneits d’oferir tot aquest curriculum dins es seus Blog?… Sens dubta cerquen sa notorietat mediàtica.
  Penós lo d’en Biniloni: Dona totes ses dades que expliquen aquest criteri “normatitzatiu”. Aixó per no parlar de ses possibles incompatibilitats. Si fa feina per un Observatori financiat per sa Generalitat de Catalunya, i també és s’encarregat de canviar tots es noms de Mallorca (al manco de Ciutat), no pareix desbaratat pensar que vulga fer mérits a major glória de Catalunya en demèrit de sa nostra cultura. I cobrant d’uns i d’altres.
  Penós lo de sa “Regidora”:
  S’alegra perqué sa substitució des noms de tota la vida va que te cagues, i al mateix temps mos informa de que ella només dona es vist i plau, de que li vàren informar de que tenien errades ortogràfiques: Es s’article salat una errada?.
  Ho és sa grafía “ch” a final des llinatges i topónims?. Si és així, perqué qui consent tot aixó, un tal “Antich” no se barata es nom per “Antic”?…
  Dedica qualque minut na “Nanda” a a seva Regiduría? Com pot tenir temps de fer-ho si només se dedica a n’es sus Blogs i a sortir a totes ses fotos?…
  Aixó te una paraula: (puta) CORRUPCIÓ (mos tracten com a imbècils)

 2. Gràcies Fernando. Ets entrecomillats dins ses il·lustracions són textuals des seus Blogs (manco es que tenen un evident sentit irónic a titol de reflexió personal). Sa majoría d’imatges són des seus Blog/c’s (altres són d’altres Blogs en es quals gent indignada va fer fotos des noms des carrers “subnomals”).
  Amb altres col·laboradors, tenim enregistrades aquestes declaracions de “la Nanda” i “el Grabiel”. Com be dius, ells tots solets s’han retratat.
  “Retratat”, si. I jur que un dia s’hauràn de “Retractar”.
  Com va dir n’Escalata O’Hara: “Pongo a Dios por testigo de que nunca va a volver a pasar esto” (“Lo que el viento se llevó”).

  Toni

 3. Hola toni, de nuevo a l ataque, ejejje dentro de mi humilde conocimiento, el cual, es gracias a blogs como el tuyo, y la verdad, es un orgullo poder gritar,ben alt, empero ben alt, som mallorquí y xerr es mallorquí, sin miedo a que uno de stos naZionalistas te tape la boca,porque ya se han encargado de manupular y mentir en todos los medios de consulta, por otra parte, hace ya un año, mas o menos, me dedique a entrar en los blogs de esta “señora”,por llamrle algo, y en el blog de grosske, cuando intento obligar a que hubiera castellers en la fiesta de nuestro patrono, quiero decir que a diferencia de grosske, aunque me sigue pareciendo un oportunista y por supuesto un pancatalanista, si escribes dentro de su blog, permite comentarios adversos, o críticos, por supuesto no los contesta, este ser esta por encima de nosotros, en cambio en el blog de la susodicha cambia todo, solo permite la escritura de comentarios que sean afines, o para guardar las apariencias comentarios algo críticos, y por supuesto de contestar , res de res, yo me pregunto:

  quien les ha dado poder a estos sinvergüenzas, y lo repito donde haga falta, sinvergüenzas que cambian los nombres de mi ciudad? quien les ha dado el poder de anular mi historia? quien les ha permitido reirse de todos los Balares? si tan orgullosos se sienten de ser o sentirse catalanes, no hay ningún proble, au arruix….empero en baixel de rejilla….De nuevo enhorabuena por tu blog, no hay día que no lo lea, y por ello pienso, ya no es hora de dar un paso más? es decir, de escribir en algún medio de comunicación mas amplio la cantidad de información y denunciar la cantidad de embustes, y la mal llamada normalización lingüística? no es ya hora que muchos Baleares empiezen a conocer la verdadera historia de nuestra tierra sin la ingerencia naZionalista de seres como estos?. Por mi trabajo hablo cada día con mucha gente, y te aseguro que hay hambre de este tipo de conocimientos,hambre de poder contestar con argumentos a esas pesonas que se han dejado convencer, porque simplemente no hay nadie que contradiga a esa brutal manipilación.No hay día que escriba tu direccion web, o la de tomas, o la de mateu para que cualquier persona pueda tener argumentos para poder contestar a los procatalanistas que Baleares no es ni será cataluña.Un abrazo…

 4. P.D. se me olvidaba algo gracioss. en la luna trasera de mi coche, llevo la banderra tribarrada y un mensaje que dice jo xerr mallorquí, pues bien, parece ser que esta pequeña aportación a esta lucha, jode a muchos ya son varias veces, mas de 5 que han despegado esta pegatina…..me encanta ver como les vamos acotando el terreno…

 5. Gracies Llorenç, m’agradaria m’enviassis un correu. Si cerques “Contacto” o “Contacte” crec que allà trobaràs sa direcció.
  Duc 25 anys analitzant a aquests que el Sr. “Caos”, de Manacor, anomena “Catalibans”. De jove estava tan despistat, obligat a aprovar ets examens de “Doctrina Catalana”, hi havia una total manca d’informació i tal secretisme que vaig caure per un temps dins sa xarxa d’un altre desinformat (només que ell afirmava ser “lingüísta”, i com que ningú li va demanar per quina Universitat, sa gent s’ho va creure). Vaig coneixer en Martorell i a tots es d’aquella época.
  Idó be, a rel de lo que me contes de sa ferratina des teu cotxo (a jo m’el retxaren un munt de vegades per dur una de “Cultura i Llibertat”, d’en Lluís Cerdó), sa contraofensiva va ser tal que a Ciutat no va quedar ni un sol cotxo amb una ferratina catalanista.
  Diven que aquests trofeus estàn enmarcats a un mural a cert puesto.
  Gràcies pes teus ànims, i no passis ànsia, que poc a poc anàm gonyant batalles. Sa Victoria és nostra.
  Salut.
  Toni.

 6. Jo també era catalanist, millor dit, era catalanista passiu, ès a dir, acceptava lo que me deien es meus profes de català com a autèntic. Clar, resulta que un dia me vaig trobar amb un “êchedèmîch” amic d’en Toni (jajajaja) i me va començar a ensenyar coses d’història i de llengo. Així com amb sa història me les he apanyades jo solet i reconec sa feinada d’aquell “êchedèmîch” i moltes de ses seves idees són bones i ben estudiades, amb so tema lingüístic vaig dir no per sa quantitat de desberats que mostrava aquell senyor, com per exemple haver baratat es seu nom 4 pics.
  Jo era catalanista passiu, fins que vaig obrir ets ulls. no ès tan difícil.

 7. “Abre los ojos”. Alejandro Amenabar.
  (Vanila Skay en sa versió d’ Holliwood”.
  A n’es final obren ets ulls i la cosa acaban bé.

 8. Lo que jo me veig venir, és quan fiscals, magistratura i ses mocions des proper Gvoern Balear vegin tot aixó, feràn obir ets ulls a molts de joves adroctinats a ses escoles, a molts de ciutadans que encara romanen amb ets ulls tancats.
  Llavors serà gros. I Catalunya, mai en lo mon, tornarà a intentar cap injerència cap a Balears, perquè ara ja saben que hi hi ha qualcú que mos ha donat ses dades per vigilar-los a ells i “girar sa truita”.

  Tenc ses promeses al respecte d’en Bauzá, i ses d’en Delgado Truyols: Es PP no ha demostat ser mai de fiar, peró ara s’ha compromés amb unes promeses escrites per primera vegada en standard Balerar.

  Se vigila d’aprop a n’en Bauçà (que va copiar ses propostes d’en Delgado, al qual arate com aliat perquè sap que no pot prescindre d’ell), peró preocupa que se mantenga a un infiltrat: En Rotger.Inca.CAT. Aixó és incompatible amb es missatge trasmés p’en Bauzá.

  Prenga determinació, o la prendrem es votants, perquè encara que es PP hagi demostrat ser inútil, no coneixem altre Partit manco dolent que aquest indefinit PP. De manera que:
  Existeix una inicativa cívica d’orientació de vot que recomena “Blanc” o enssatjar amb grups Balearistes.
  PP, Sr Ramis i Sr Bauzá: O obren ets ulls ara o els tancaràn (políticament) per sempre. Es ciutadans no son tant beneits: Se lis enfot es seu futur, se preocupen pes futur de sa seva economía, cultura, futur.
  Es poble sebrà discriminar, i es Sr Bauzá ja ha incorregut en més d’una incoherència. ¿Què pinta es secretari general des Partit?, ¿Què pinta es cap de sa Comissió Ética?, ¿Quina funció li deixen exercir a n’es vertader nº2 des PP, batle de Calvià, es municipi proporcionalment més important de l’Estat…?. ¿El tenen callat en virtut a qualque coacció?…
  S’ho pénsin be, perquè no falta massa temps per ses próximes eleccions i en Bauzá ha començat sa seva presidencia defraudant ab molts d’aspectes. I es cultural, que normalment hauría d’estar a un segon lloc, ara ha tornat decisiu.
  Estàm avorrits de falses promeses.
  Sr Bauzá: Sia coherent i se llevi d’ ademunt a aquell homo que tant li influencia i que no és reconegut per ses bases des seu partit. Es “baró ” des Punt.CAT.

 9. Molt bon treball. Ses conexions són evidents. Ho resumiria amb s’ajuda d’una il·lustració: mentres qui defensa lo nostro parla de CONVIVENCIA LINGÜÍSTICA, ses institucions podrides practiquen sa CONNIVENCIA LINGÜÍSTICA, que mou pardalada de dobers.

 10. És aberrant, és un insult i és un escàndol.
  Vergonya…, vergonya.

 11. Vertaderament és com per pegar-se un tir (ja que disparar-lis a ells està prohibit). Aquesta inculta ha obtés una regiduría sense sebre res. Aquest Blog ja la va acusar d’autopromocionar-se abans que sortigués sa noticia que treu El Dia (El Mundo), que no fa més que donar sa raó a aquest article tan sucós. És especialment greu que, al tractar-se de complaure al PSM a Cort donant un càrrec a qualcú que no sap fer res, aquesta persona hagui de llogar un munt de gent per fer sa seva feina. I na Nanda ho reconeix, perquè és pura, en es seu própi Blog. És filológicament aberrant, com a dit el Sr. (o Sra) Ferrer, considerar s’article salat com una errada ortogràfica.

  Per favor, pegar-li una ullada a aquest puesto que he trobat

  http://saceb.wordpress.com/2010/07/22/menorca-no-vol-esser-catalana/

 12. Lo que està molt encertat, complementant s’informació (al manco hi ha un motiu per s’humor irónic) són ses cares de perplexitat d’aquella il·lustració, molt encertada per lo següent: Es primer i es darrer són sa mateixa persona (Ramón Llull, que primer surt com a estorat i sa darrera il·lustració fent un gest com a meditatiu: “¿quin remell podría tenir tot aixó?”). En mitg surt un Rajoy es qual rostre és tot un poema que ho diu tot, i es des costat, que fa un gest com a dir “¡vaja desbarat, quin desastre!”, supós que és en Berlusconi. I si un tipo com en Berlusconi s’espanta de qualque feta és perqué la cosa està diàfanament clara (O molt, molt oscura).

 13. Toni, enhorabona pes teu afegitó des començament i per lo bé que me tractes i sa bona consideració en què me tens. No sé si m’ho meresc.
  Gràcies de bon de veres.

  I per seguir amb na Nanda, que ja fins i tot es seus no la puguin ni voure, ès molt fort! Paraules com “sa típica pesemera”, “mula sobrada” o “mira per damunt s’espatlla”, joder, ho diuen tot d’ella.

 14. No hi ha de qué Tomàs. He escorcollat pàgines vostres i sa veritat, sou un filó, uns craks. En D., just quan repasava es seus articles (he afegit dos a “favoritos”, per mirar-los amb calma) ha donat noticies i pareix que està més vigorós; En Xesc també m’ha sorprés per sa seva facilitat per trasmetre es missatges, i de tu, no em parlem. He recuperat un treball teu que me serà molt, molt util (quan ho vaig rebre esteia saturat de feines i no li vaig prestar sa deguda atenció). A més, m’imprés lo de “La Nanda” per llegiró amb calma, cosa que he fet, m’ha agradat molt, i aporta novetats essencials a aquesta temàtica, a aquest desgavell, a aquest escàndol amb maiúscules.

  Si jo fos es Fiscal de Balears, aquesta senyoreta ja estaría (al manco) imputada.

  Ses gràcies son seves Sr Ribot, que jo no les meresc.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: